Przedszkole Samorządowe w Rosnówku strona główna | mapa strony | powiadom znajomego
Pomniejsz Powiększ

Czym jest BIP?

Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄžZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA wskazano, że Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów wł€šadzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dost„ęp do dokumentów (...)". Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie artykuł€šu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - został€ša ogł€šoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazał€ša także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymienił€ša tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłšatnemu dostępowi do informacji publicznej. Dostęp do informacji zawartych w biuletynie jest możliwy poprzez:

- stronę główną biuletynu znajdującą się pod adresem www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych,

- strony podmiotowe, przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności. Adresy tych stron można znależć na stronie głównej BIP.

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 1. organy władzy publicznej,

 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,

 5. podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,

 6. podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,

 7. podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,

 8. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,

 9. podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,

 10. podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mające pozycję dominujcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,

 11. związki zawodowe i ich organizacje,

 12. partie polityczne,

 13. inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Za stworzenie, utrzymanie i aktualizacją treści zawartych w podmiotowych stronach BIP odpowiadają podmioty udostępniające informację publiczną. Minister właściwy ds. informatyzacji zobligowany jest do budowy i utrzymania strony głównej biuletynu.

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, a zatem między innymi:

- swój status prawny lub formę prawną,

- przedmiot dział€šania i kompetencje,

- organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

- majątek, którym dysponuje,

- tryb działania,

- sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,

- informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Reasumując - Biuletyn Informacji Publicznej stanowi krok na drodze do uzyskania przez wszystkich spójnej, pełnej i aktualnej informacji publicznej.

Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co nakł€šada obowiązek wykonania stron stron WWW w standardach HTML 4.01, XHTML 1.0 lub HTML 3.2. Należy podkreślić, iż obliguje to podmioty do wykonania stron poprawnych syntaktycznie, co ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do BIP za pomocą różnych urządzeń elektronicznych (komputer osobisty, komputer naręczny, telefon komórkowy itp.). W przyszłości planuje się włączenie w ramy tego rozporządzenia także wytyczne WCAG 1.0 co najmniej na poziomie A, co zrealizuje postulat e-Dostępności stron biuletynu.


Stopka

Autor: Małgorzata Kurasz
Kontakt: Tel. (61)8107602, Fax: (61)8301873
E-mail: rosnowko.przedszkole@gmail.com
Osoba publikująca:
Data utworzenia: 0000-00-00 00:00:00
Data publikacji 0000-00-00 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-15 11:47:22
Drukuj


oprogramowanie biuletynu informacji publicznej - bip.e1.pl CSS2 Valid XHTML Valid